balby@beograd.com

Copyright © 2015 www.balby.com All rights reserved.

VAŽNO UPOZORENJE !!!!

Vodite računa da pri unošenju vrednosti u programe decimalnu tačku unosite na način kako je to vašim sistemom definisano i to: za US setovanje tačka a za istočno evropsko setovanje kao zarez.

PRORAČUN SE MOŽE OBAVITI SA MOBILNOG TELEFONA!!!

 

PROGRAM ZA PRORAČUN HIDRAULIČKIH OTPORA

U VODOVODNIM CEVIMA POD PRITISKOM

Hidraulički gubici u cevima pod pritiskom nastaju usled hidrauličkih otpora, a javljaju se na čitavoj dužini cevnog voda. Kod dugih cevnih vodova lokalni gubici čine najviše 10% linijskih gubitaka. Ukupni gubici se izračunavaju po formuli Darsi - Vajzbaha (Darcy - Weisbach) koju su oba autora dala gotovo istovremeno 1857. godine i koja za duge cevne vodove, kod kojih lokalni gubitci iznose 10% gubitaka, iznosi:
                                                             
gde je: D h - pad pritiska (m v.s.), L - dužina cevi (m), l - koef. trenja, d - unutrašnji prečnik cevi (m),
            V = brzina strujanja (m/s) i g - ubrzanje zemljine teže (m/s)

Prosečna visina neravnina unutrašnje površine cevi - k (mm) data je u sledećoj tabeli.

Materijal cevi

Stanje cevi

k(mm)

Staklo, bakar, bronza, aluminijum, plastika

Nove cevi

0- 0.0015

PE

Nove cevi - stare cevi

0.002-0.004

PVC Nove cevi - stare cevi

0.006-0.012

Valjani čelik Nove, tehnički glatke

0.01- 0.05

Zavarene i od čeličnog lima

Nove

0.05- 0.10

 

Stare - počet. inkrustacija

0.15- 0.2

 

Razvijena inkrustacija

do 3.0

Kov

Nove

0.05

Sivi liv

Nove, presvučene

0- 0.12

 

Nove, nepresvučene

0.15

 

Stare, počet. inkrustacija

do 1.5

 

Razvijena inkrustacija

do 3

Azbest- cement

Nove

0- 0.3

Beton

Nove armirane, glatke

0- 0.15

 

Nove, hrapave

0- 0.8

 

Stare, dobro obrađene

0.2- 0.3

Rejnoldsov broj - Re (1) se izračunava po formuli:


gde je: n - kinematski viskozitet fluida, koji za temperaturu od 10 ° C iznosi n =1.31× 10-6 m2/s

U našoj inzenjerskoj praksi koristi se izraz koji je afirmisao Prof. Georgije Hajdin, a koji predstavlja proširenje Blazijusovog izraza za glatku cev i glasi:

Za proračun hidrauličkih otpora u vodovodnim cevima pod pritiskom potrebno je uneti sledeće karakteristike cevovoda u naznačenim mernim jedinicama.

Unutrašnji prečnik cevi d mm
Prosečna visina neravnina unutrašnjih površina cevi - apsolutna hrapavost K mm
Predpostavljeni protok Q l/s
Dužina cevi L m
   

 
Površina poprečnog preseka cevi F m2
Brzina kretanja vode kroz cev v m/s
Vrednost Rejnoldsovog broja Re  
Vrednost koefijenta trenja l  
Hidraulički otpor - gubitak (m.v.s) D h m