balby@beograd.com

Copyright © 2015 www.balby.com All rights reserved.

VAŽNO UPOZORENJE !!!!

Vodite računa da pri unošenju vrednosti u programe decimalnu tačku unosite na način kako je to vašim sistemom definisano i to: za US setovanje tačka a za istočno evropsko setovanje kao zarez.

PRORAČUN SE MOŽE OBAVITI SA MOBILNOG TELEFONA!!!

 

PROGRAM ZA PRORAČUN KANALIZACIONIH CEVI PO FORMULI PRANTL-KOLBRUKA

 

Prantl-Kolbrukova formula za računanje koeficijenta otpora glasi:
                          
gde je: Re - Rejnoldsov kriterijum (-),
l - koef. trenja, D - unutrašnji prečnik cevi (m),
            K - apsolutna rapavost cevi (m)

Rejnoldsov broj - Re (1) se izračunava po formuli:
                          

Kombinacijom Prantl-Kolbrukove formule i Šezijevog obrasca za srednju brzinu za
kanale kružnog poprečnog preseka, koja glasi:
                                

gde je: v = brzina strujanja (m/s) i g - ubrzanje zemljine teže (m/s)

dobija se vrednost maksimalna brzine, odnosno maksimalnog protoka kroz cev.
                                 

Prosečna visina neravnina unutrašnje površine cevi - k (mm) data je u sledećoj tabeli.

 

Za proračun maksimalne brzine strujanja, odnosno maksimalnog protoka u
kanalizacionim cevima potrebno je uneti sledeće karakteristike cevovoda u
naznačenim mernim jedinicama.

 

Unesi poduzni pad cevovoda - i (‰)

Unesi precnik cevovoda - D (mm) 

Unesi koeficijent apsolutne hrapavosti (1mm ili 1.5 mm)  - K (mm)

Broj decimalnim mesta

 

Maksimalna brzina protoka kroz cev -  vmax (m/s)

Maksimalni protok vode kroz cev   -  Qmax (l/s)

Najčešće kanali u kanalizacionoj mreži nisu puni do vrha i zbog toga moramo
vršiti preračun brzine strujanja i proticanja u delimično ispunjenom profilu.
Zavisnost visine vode u cevi od proticaja (zavisnost h/hmax od Q/Qmax) data je
u tabeli 1.

Tabela 1.

Odnos Q/Qmax Stepen punjenja cevi h/hmax
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
N. F. Fedorov 0.020 0.073 0.175 0.311 0.468 0.628 0.765 0.890 0.975 1.000

Zavisnost brzine proticanja vode u cevi od visine vode u cevi (zavisnost v/vmax
od h/hmax) data je u tabeli 2.

Tabela 1.

Odnos v/vmax Stepen punjenja cevi h/hmax
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
N. F. Fedorov 0.340 0.550 0.710 0.835 0.920 0.980 1.030 1.040 1.034 1.000

Za proračun maksimalne brzine strujanja, odnosno maksimalnog protoka u
kanalizacionim cevima potrebno je uneti sledeće karakteristike cevovoda u
naznačenim mernim jedinicama.

 

Unesi stvarni protok u kanalizacionoj cevi - Qr (l/s)

Unesi maksimalni protok u kanalizacionoj cevi - Qmax (l/s)

Unesi precnika cevovoda - D (mm)

Unesi maximalnu brzinu protoka u kanalizacionoj cevi - vmax (m/s)

Broj decimalnim mesta

 

Odnos protoka kroz cevi - Qr/Qmax (-)
Odnos ispunjenosti u cevi - hr/hmax (-)
Stvarna visina punjenja u cevi - hr (mm)
Odnos brzina vode u cevi - vr/vmax (-)
Stvarna brzina vode u cevi - vr (m/s)