balby@beograd.com

Copyright © 2017 www.balby.com All rights reserved.

 

PRORAČUN SE MOŽE OBAVITI SA MOBILNOG TELEFONA!!!

 

Po "Pravilniku o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata " Sl. list SFRJ br 15/90 i Članu 64 koji kaže:

Dozvoljeno opterećenje pravougaonog temelja  u osnovi računa se za lom tla po sledećem obrascu:


Pa = (Q / A') =(g
am/2) x B' x Ng x Sg x Ig + (Cm + qam x Df x tg(jm)) x Nc x Sc x dc x ic +gam x Df

 

Ovaj obrazac se ne može primeniti za duboka temeljenja (Df > B')

 

V=Q= Ukupno vertikalno opterećenje temelja

A`=B` x L` Korisna površina temelja

- Parcijalni faktori sigurnosti

Ffi=1.2 do 1.8 (prosecno 1.5)

Fc= 2 do 3 (prosecno 2.5)

- dozvoljeni mobilisani parametri smičuće otpornosti

cm=C/Fc ; fim=arctan((tan fi) / Ffi)

- faktori nosivosti

Nq=(e^(pi x tan fim))x (tan(45+fim/2))^2

Ng=1.8 x (Nq-1) x (tan fim)

Nc=(Nq-1) / (tan fim)

- faktori oblika

Sg=1- 0.4 x (B`/L`)   Sc= 1+ 0.2 x (B`/L`)

- faktor dubine

dc= 1+ 0.35 x (Df/B`)

- faktor nagiba (inklinacija)

Xi= H / (A` x cm + Sum (V x tan fim)

gde su H i V horizontalna i vertikalna komponenta rezultante sile

- dimenzije temeljne spojnice

B`=B-2 x en   ; L`=L - 2 x eL

U slučaju da je opterećenje centrično dimenzije temelja su

B`=B   ;   L`=L

 

U nastavku su prikazani dijagrami koeficijenata

 


Ulazni parametri

B (m) - širina temelja
L (m) - dužna temelja
Df (m) - dubina fundiranja temelja
Gama - specifična težina  tla ispod nivoa temeljnog dna (kN/m3)
Ugao unutrašnjeg trenja φ (°)
Kohezija C (kN/m2)
eB ekscentricitet (za centrično opterećenje eB=0)
eL ekscentricitet (za centrično opterećenje eL=0)
Faktor sigurnosti za φ Fφ= 1.2 do 1.8 prosečno 1.5
Faktor sigurnosti za C Fc= 2 do 3 prosečno 2.5
Faktori zakošenosti ic (za vertikalno opterećenje Ic=1)
Faktori zakošenosti ig (za vertikalno opterećenje Ig=1)
   
 

Dimenzija temelja B`=B x eB (m)
Dimenzija temelja L`=L x eL (m)
Mobilisani parametri Cm=C/Fc (kN/m2)
Mobilisani parametri φm=φm/Fφ (°)
faktor nosivosti Nq
faktor nosivostiNc
faktor nosivostiNgama
faktor oblika Sc
faktor oblika Sgama
faktor dubine Dc
Dozvoljeno opterećenje Pa (kN/m2)
tangens φm