balby@beograd.com

Copyright © 2015 www.balby.com All rights reserved.

VAŽNO UPOZORENJE !!!!

Vodite računa da pri unošenju vrednosti u programe decimalnu tačku unosite na način kako je to vašim sistemom definisano i to: za US setovanje tačka a za istočno evropsko setovanje kao zarez.

 

PRORAČUN SE MOŽE OBAVITI SA MOBILNOG TELEFONA!!!

 

Program za odredjivanje kritične brzine i protoka pri kome dolazi do zasipanja bunara:

Protok pri kome dolazi do zasipanja bunara izračunava se iz kritične brzine pri kojoj dolazi do zasipanja bunara (Vkr)  prema relaciji: 

                                     Q(l/s)= Vkr*p*l*d

Kritična brzina pri kojoj dolazi do zasipanja bunara je u funkciji od koeficijenta filtracije (K) kao što je
prikazano na sledećem dijagramu.

                                                  Vkr(m/s) = f(K)

Krit-brzina.gif (83848 bytes)

Relacije preko kojih se reguliše ova zavisnost su sledeće:

                                    - za k ł 6*10-4 →   Vkr(m/s) = K1/3 / 110

                                             - za k < 6*10-4  →  Vkr(m/s) = K1/2 / 30

Tabela sa prikazom orijentacionih koeficijenata filtracije za različita zemljišta

po ruskim autorima V. I. Aravin i S. N. Numerov

No Vrsta - karakteristika zemljišta Koeficijent filtracije (m/s)
1. Krupan šljunak sa oblucima 1 x 10E-3
2. Krupan šljunak sa primesama peska (1 - 2) x 10E-3
3. Krupnozrni pesak (1 - 5) x 10E-4
4. Sitnozrni i prašinasti pesak (1 - 2) x 10E-5
5. Peskovita glina (0.1 - 2) x 10E-5
6. Čvrsto zbijeni peskoviti materijali (1 - 5) x 10E-6
7. Peskoviti humusni materijal sa velikim primesama gline 1 x 10E-6 i manje
8. Čista glina 1 x 10E-8 i manje

Za odredjivanje kritične brzine (Vkr) i protoka (Q) treba uneti sledeće parametre u navedenim jedinicama:

      - koeficijent filtracije                 K   u jedinicama          m/s
      - prečnik bušotine za bunar     D   u jedinicama         mm
      - debljinu vodonosnog sloja     L     u jedinicama         mUnesi vrednost za koeficijent  filtracije  - K (m/s)  
Unesi vrednost za prečnik bušotine za bunar - D (mm) 
Unesi vrednost za debljinu vodonosnog sloja - L (m)
 

Kritična brzina - Vkrit (m/s) pri kojoj dolazi do zasipanja bunara iznosi  
Protok - Qr (l/s) pri kome dolazi do kritične brzine, odnosno zasipanja bunara iznosi

ZAKLJUČAK: PROTOK U BUNARU MORA BITI MANJI OD SRAČUNATOG

PROTOKA Qr PRI KOME DOLAZI DO POJAVE KRITIČNE BRZINE Vkrit

DA NE BI DOŠLO DO POJAVE ZASIPANJA BUNARA