VAŽNO UPOZORENJE !!!!

Vodite računa, da pri unošenju vrednosti u programe, decimalnu tačku unosite na način kako je to vašim sistemom definisano i to: za US setovanje tačka a za istočno evropsko setovanje kao zarez.

SAMO PRORAČUN SA OZNAKOM JAVA SCRIPT SE MOZE OBAVITI IZ SVIH BRAUZERA (Fire Fox, Google Chrome, Explorer) I SA MOBILNOG TELEFONA

 

1.

JAVASRIPT Program za odredjivanje funkcionalne zavisnosti infiltracione brzine od koeficijenta filtracije zrnastog materijala

 

JAVASRIPT Software for determing the infiltration velocity by functional dependency on the filtration coefficient of granular materials

 

2.

JAVASCRIPT WGS u YU-GK Transformacija koordinata iz WGS84 u YU Gaus-Krigerov sistem

 

JAVASCRIPT Coordinate transformation from WGS84 to YU Gauss-Kriger system

 

 

3.

JAVASCRIPT Proračun koeficijenta armiranja za pravougaoni presek - program umesto tablica

 

JAVASRIPT Computation of the reinforce coefficient for concrete rectangular intersection

 

4.

JAVASCRIPT Proračun hidrauličkih gubitaka u cevima pod pritiskom

 

JAVASRIPT The computer software for calculation head losses in pressurized pipes according Darcy - Weisbah formula

 

5.

JAVASCRIPT Proračun kanalizacionih cevi po formuli Prantl - Kolbruka

 

JAVASRIPT The computer software for sewer hydraulic calculation according Pranti - Colbruk formula

 

 

6.

JAVASCRIPT Proračun kritične brzine kod bunara

 

JAVASCRIPT Software for calculation of critical velocity and flow, which cause packing of a well

 

7.

JAVASCRIPT Program za proračun protoka u kanalizacionim kolektorima u zavisnosti od dubine punjenja po Darsi - Vajsbahu odnosno po N. F. Fedorovu

 

8.

JAVASCRIPT - PRORAČUN BIORITMA

 

9.

Proračun početne izdašnosti bunara sa horizontalnim drenovima
metodom ekvivalentnog radijusa - Prof. Dr. Dusan Babac, dipl. inž. gradj.

 

Calculation of initial discharge of wells with horizontal collectors according method of equivalent radius - Prof. Dr. Dušan Babac, civ. eng.

 

10.

Dimenzionisanje armature zida

 

11.

JAVASCRIPT Proračun dozvoljenog opterećenja pravougaonog temelja u osnovi, za lom tla po pravilniku Sl. list SFRJ 15/60 Član 64